Algemene
voorwaarden.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Onwego.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Onwego.
 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Onwego gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Onwego verrichtte handelingen.
 2. Het oplever document als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Onwego, een door Onwego gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de website en/of het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Onwego en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Onwego en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. De door Onwego gemaakte offertes zijn geldig gedurende 1 maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Onwego zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Onwego niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

ARTIKEL 4: PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Onwego gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Onwego van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Onwego niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer opgedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Onwego.
 5. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels automatische incasso tenzij anders overeengekomen.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Onwego aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Onwego altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaineperiode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertraging) schade.
 11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 12. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Onwego wordt hierbij uitgesloten. 

ARTIKEL 5: VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. Onwego mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Onwego omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Onwego zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Onwego de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Onwego is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Onwego zijn inbegrepen, dan zal Onwego hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.
 4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Onwego zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Onwego. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Onwego maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
 5. Onwego is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Back-ups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een back-up rekent Onwego aan opdrachtgever kosten door.
 6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Onwego steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Onwego het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Onwego zijn verstrekt, heeft Onwego het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Onwego het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bijorganisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Onwego hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 10. Indien door Onwego of door Onwego ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 

ARTIKEL 7: MEERWERK

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Onwego gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Onwego opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Onwego, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

ARTIKEL 8: DUUR EN BEËINDIGING

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
 4. Onwego kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Onwego gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. Onwego heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Onwego niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Onwego zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Onwego kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 7. In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 8. Eventuele webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
 9. In geval van beëindiging van de hosting overeenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhosting account met alle inhoud verwijderd.
 10. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhosting of gebruikt wordt op de server van een derde webhosting, dan brengt Onwego hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.
 

Fair use policy

 1. Indien er bij de dienstverlening geen limieten zijn gesteld aan de voor de klant beschikbare capaciteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, verwerkingscapaciteit, geheugen, opslag of stroom) is op de aangeboden prijsstelling ons fairusebeleid van toepassing. Dit beleid houdt in dat iedere klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere klanten die dezelfde of vergelijkbare diensten bij ons afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Het daadwerkelijke klantgemiddelde wordt door ons maandelijks bepaald aan de hand van het capaciteitsgebruik door soortgelijke klanten.
 2. Hieronder is een rekenvoorbeeld opgenomen.
  Indien het fair use beleid wordt overschreden, zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. Indien een klant meermaals (meer dan één keer) het fair use beleid heeft overschreden mogen wij de gehanteerde prijsstelling voor toekomstige maanden naar rato aanpassen, waarbij de aanpassing in alle redelijkheid zal plaatsvinden. Indien wij tot aanpassing besluiten zullen wij dit in de maand voorafgaand aan de wijziging de betreffende klant kenbaar maken.
  Wijziging van de prijsstelling op deze gronden geeft een klant in beginsel niet het recht om de overeenkomst op te zeggen. Mocht de klant echter bezwaar hebben tegen de doorgevoerde wijziging kan zij dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wij zullen dan met de klant in gesprek treden om tot een oplossing te komen en de wijziging eventueel heroverwegen. Mochten we ook dan niet tot een passende oplossing komen, dan verkrijgt de klant het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt, tenzij wij besluiten de wijziging niet door te voeren. Indien wij de wijziging van de prijsstelling niet doorvoeren zijn wij gerechtigd om (na berichtgeving aan de klant) het gebruik van de Diensten te beperken of te reduceren naar de toegestane capaciteit.
  Als een klant het klantgemiddelde driemaal of meer heeft overschreden, dan mogen wij de overschrijding (gerekend vanaf driemaal het klantgemiddelde) direct in rekening brengen en tevens aanpassing voor opvolgende kalendermaanden doorvoeren.

ARTIKEL 9: LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. Onwego rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
 4. De opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
 5. (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.
 6. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een oplever document.

ARTIKEL 10: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Onwego, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Onwego daartoe bevoegd.
 2. De door Onwego bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Onwego.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Onwego te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Onwego van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Onwego Solutions sluit met haar Opdrachtgevers.
 6. Alle door Onwego ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Onwego voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Onwego niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Onwego zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De opdrachtgever is gehouden Onwego te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen te zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Onwego in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Onwego is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Onwego kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. Onwego is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Onwego ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever.
 8. Onwego maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Onwego is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaam registrant of anderen waarop Onwego geen invloed kan uitoefenen.
 9. Onwego is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Onwego doorgevoerd.
 10. Onwego is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hosting provider en/of domeinnaam registrant.
 11. Onwego is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Onwego aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Onwego maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Onwego is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Onwego vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Onwego. Onwego is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. In geval van overmacht is Onwego gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Onwego kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

ARTIKEL 13: DIVERSE BEPALINGEN

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Onwego en opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 3. Onwego kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Onwego heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik testellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 14: PRIVACY BEPALINGEN

 1. Uw persoonsgegevens worden door Onwego gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Onwego verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke.